Key English Czech
custom_time Custom Vlastní
dialog_delete_title Delete Smazat
dialog_delete_message Remove selected item? Odstranit vybranou položku?
brightness Brightness level Úroveň jasu
pulse_length_always_on Always on Vždy zapnuto
pulse_length_very_short Very short Velmi krátká
pulse_length_short Short Krátká
pulse_length_normal Normal Normální
pulse_length_long Long Dlouhá
pulse_length_very_long Very long Velmi dlouze
pulse_speed_very_fast Very fast Velmi rychle
pulse_speed_fast Fast Rychle
pulse_speed_normal Normal Normálně
pulse_speed_slow Slow Pomalu
pulse_speed_very_slow Very slow Velmi pomalu
battery_light_title Battery light Ukazatel baterie
battery_low_pulse_title Pulse if battery low Blikat, když je baterie vybitá
battery_light_list_title Colors Barvy
battery_light_low_color_title Battery low Vybitá baterie
battery_light_medium_color_title Charging Nabíjení