Key English Vietnamese
cmparts_title LineageOS Settings Cài đặt LineageOS
loading Loading… Đang tải…
dlg_ok OK OK
cancel Cancel Hủy
add Add Thêm
choose_app Choose app Chọn ứng dụng
reset Reset Thiết lập lại
advanced Advanced Nâng cao
settings Settings Cài đặt
name Name Tên
back Back Quay lại
finish Finish Kết thúc
next Next Tiếp theo
on On Bật
off Off Tắt
yes Yes
no No Không
search Search Tìm kiếm
disabled Disabled Đã tắt
enabled Enabled Đã bật