Key English Vietnamese
privacy_settings_title Privacy Quyền riêng tư
privacy_settings_category LineageOS
privacy_guard_switch_label Enable Privacy Guard Kích hoạt bảo vệ quyền riêng tư
privacy_guard_dlg_title Enable Privacy Guard? Kích hoạt bảo vệ quyền riêng tư?
privacy_guard_dlg_text When Privacy Guard is enabled, the app will not be able to access personal data such as contacts, messages or call logs. Khi bảo vệ quyền riêng tư được bật, các ứng dụng sẽ không thể truy cập vào các dữ liệu cá nhân như danh bạ, tin nhắn, địa điểm hoặc nhật ký cuộc gọi.
privacy_guard_dlg_system_app_text When enabling Privacy Guard for a built-in app, the app will not be able to access or provide personal data. This may cause other apps to misbehave. Khi cho phép bảo vệ quyền riêng tự cho một ứng dụng được tích hợp sẵn, các ứng dụng sẽ không thể truy cập hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Điều này có thể làm các ứng dụng khác hoạt động không đúng cách.
privacy_guard_default_title Enabled by default Đã kích hoạt theo mặc định
privacy_guard_default_summary_on Privacy Guard is enabled Bảo vệ quyền riêng tư được kích hoạt
privacy_guard_default_summary Enable by default for newly-installed apps Bật theo mặc định cho các ứng dụng được cài đặt mới
privacy_guard_manager_summary Manage which apps have access to your personal data Quản lý các ứng dụng có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn
privacy_guard_no_user_apps No apps are installed Không có ứng dụng được cài đặt
privacy_guard_help_title Help Trợ giúp
privacy_guard_reset_title Reset Thiết lập lại
privacy_guard_reset_text Reset permissions? Thiết lập lại các quyền?
privacy_guard_help_text In this screen you can choose which apps Privacy Guard should be active for by simply tapping on them. Selected apps will not be able to access your personal data such as contacts, messages or call logs. Long pressing an app's entry opens its app details screen.

Built-in apps are not shown by default but can be revealed by selecting the respective menu option.
Trong màn hình này, bạn có thể chọn ứng dụng Bảo vệ quyền riêng tư cần kích hoạt chỉ đơn giản bằng cách chạm vào chúng. Ứng dụng đã chọn sẽ không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn như danh bạ, tin nhắn hoặc nhật ký cuộc gọi. Nhấn giữ các mục của ứng dụng sẽ mở màn hình chi tiết ứng dụng của nó.

Các ứng dụng tích hợp sẵn không được hiển thị theo mặc định, nhưng có thể hiển thị bằng cách chọn tùy chọn trình đơn tương ứng.
privacy_guard_manager_show_system_apps Show built-in apps Hiện các ứng dụng tích hợp sẵn
privacy_guard_advanced_settings_title Advanced Nâng cao
privacy_guard_notification_title Show notification Hiện thông báo
edit_light_settings Edit light settings Chỉnh sửa cài đặt đèn báo
pulse_speed_title Pulse length and speed Độ dài và tốc độ nháy