Key English Vietnamese
touchscreen_gesture_long_press_stylus_title Long press with the stylus Nhấn giữ với bút stylus
touchscreen_gesture_action_dialog_title Gesture action Hành động cử chỉ
touchscreen_gesture_action_do_nothing Do nothing Không làm gì
touchscreen_gesture_action_flashlight Toggle the flashlight Bật/tắt đèn pin
touchscreen_gesture_action_camera Open the camera Mở máy ảnh
touchscreen_gesture_action_browser Open the browser Mở trình duyệt
touchscreen_gesture_action_dialer Open the dialer Mở trình quay số
touchscreen_gesture_action_email View your emails Xem email của bạn
touchscreen_gesture_action_messages View your messages Xem tin nhắn của bạn
touchscreen_gesture_action_play_pause_music Play/pause music playback Phát/tạm dừng nhạc
touchscreen_gesture_action_previous_track Navigate to the previous music track Chuyển đến bài kế tiếp
touchscreen_gesture_action_next_track Skip to the next music track Bỏ qua bài kế tiếp
touchscreen_gesture_action_volume_down Lower media volume Âm lượng phương tiện thấp hơn
touchscreen_gesture_action_volume_up Raise media volume Âm lượng phương tiện cao hơn