Key English Vietnamese
default_time Normal Bình thường
custom_time Custom Tùy chỉnh
dialog_delete_title Delete Xóa
dialog_delete_message Remove selected item? Xóa mục đã chọn?
brightness Brightness level Mức độ sáng
pulse_length_always_on Always on Luôn bật
pulse_length_very_short Very short Rất ngắn
pulse_length_short Short Ngắn
pulse_length_normal Normal Bình thường
pulse_length_long Long Lâu
pulse_length_very_long Very long Rất lâu
pulse_speed_very_fast Very fast Rất nhanh
pulse_speed_fast Fast Nhanh
pulse_speed_normal Normal Bình thường
pulse_speed_slow Slow Chậm
pulse_speed_very_slow Very slow Rất chậm
battery_light_title Battery light Đèn báo pin
battery_low_pulse_title Pulse if battery low Nhấp nháy khi pin yếu
battery_light_list_title Colors Màu
battery_light_low_color_title Battery low Pin yếu