Key English Vietnamese
weather_settings_keyword weather thời tiết
live_display_color_profile_srgb_title sRGB sRGB
weather_settings_play_store_market_url market://search?q=cyanogenmodweatherprovider&c=apps
weather_settings_play_store_http_url http://play.google.com/store/search?q=cyanogenmodweatherprovider&c=apps
keywords_lights_brightness_level dim leds brightness độ sáng led mờ
display_rotation_unit degrees độ
yes Yes
profile_nfc_text Writing a profile to a NFC tag allows for tapping the tag to select the profile. Tapping a second time will select the previously selected profile. Ghi cấu hình vào thẻ NFC cho phép bạn chạm thẻ để chọn cấu hình. Chạm lần thứ hai sẽ chọn cấu hình đã chọn trước đây.
profile_write_nfc_tag Write to NFC tag Ghi vào thẻ NFC
profile_tabs_wifi Wi‑Fi Wi‑Fi
toggleWifi Wi‑Fi Wi‑Fi
wireless_networks_settings_title Wireless & networks Mạng không dây & mạng
network_traffic_show_units_summary Whether to show traffic measurement units in the statusbar Hiển thị các đơn vị đo lưu lượng truy cập trong thanh trạng thái
privacy_guard_dlg_system_app_text When enabling Privacy Guard for a built-in app, the app will not be able to access or provide personal data. This may cause other apps to misbehave. Khi cho phép bảo vệ quyền riêng tự cho một ứng dụng được tích hợp sẵn, các ứng dụng sẽ không thể truy cập hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Điều này có thể làm các ứng dụng khác hoạt động không đúng cách.
privacy_guard_dlg_text When Privacy Guard is enabled, the app will not be able to access personal data such as contacts, messages or call logs. Khi bảo vệ quyền riêng tư được bật, các ứng dụng sẽ không thể truy cập vào các dữ liệu cá nhân như danh bạ, tin nhắn, địa điểm hoặc nhật ký cuộc gọi.
weather_settings_title Weather Thời tiết
live_display_color_profile_reading_summary Warmer colors for less eye strain Các màu ấm hơn cho mỏi mắt ít hơn
button_wake_title Wake device Đánh thức thiết bị
volbtn_cursor_control_on_reverse Volume up/down moves cursor right/left Âm lượng lên/xuống để chuyển con trỏ sang phải/trái
volbtn_cursor_control_on Volume up/down moves cursor left/right Âm lượng lên/xuống để chuyển con trỏ sang trái/phải