Key English Vietnamese
accelerometer_title Auto-rotate screen Tự động xoay màn hình
add Add Thêm
adj_contrast_title Contrast Độ tương phản
adj_hue_title Hue Tông màu
adj_intensity_title Intensity Cường độ
adj_saturation_title Saturation Độ bão hoà
advanced Advanced Nâng cao
alarm_volume_title Alarm Báo thức
anonymous_learn_more Learn more Tìm hiểu thêm
anonymous_statistics_summary Help make LineageOS better by opting into anonymous statistics reporting Giúp cho LineageOS tốt hơn bằng cách chọn vào báo cáo số liệu thống kê ẩn danh
anonymous_statistics_title LineageOS statistics Thống kê LineageOS
anonymous_statistics_warning Opting into LineageOS Statistics will allow non-personal data to be submitted to the developers of LineageOS to track unique installations across devices. The information submitted includes an unique identifier, which does not compromise your privacy or personal data. The data is submitted during each boot.

For an example of the data that is submitted, tap on Preview Data.
Chọn tham gia Thống kê LineageOS sẽ cho phép gửi dữ liệu không liên quan đến cá nhân đến những nhà phát triển của LineageOS để theo dõi số lượt cài đặt duy nhất trên các thiết bị. Thông tin đã gửi sẽ bao gồm một ký hiệu nhận dạng duy nhất, nó sẽ không ảnh hưởng đến sự riêng tư hoặc dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu được gửi vào mỗi lần khởi động.

Để xem mẫu dữ liệu được gửi, chạm vào Xem trước dữ liệu.
anonymous_statistics_warning_title About Về
app_perf_profiles_summary Automatically choose an appropriate performance profile for applications and usage patterns Tự động chọn một cấu hình hiệu năng thích hợp cho các ứng dụng và các mẫu sử dụng
app_perf_profiles_title Automatic optimization Tự động tối ưu hóa
auto_power_save_never Never Không bao giờ
auto_power_save_summary_off Do not enable power save mode automatically Không cho phép chế độ tiết kiệm pin tự động
auto_power_save_summary_on Automatically enable power save mode at %s battery Tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm pin tại mức %s
auto_power_save_title Automatic power saver Trình tiết kiệm pin tự động
back Back Quay lại