Key English Vietnamese
soundtone_summary
status_bar_quick_qs_pulldown_summary %1$s edge of the status bar pulls down Quick Settings Kéo từ cạnh %1$s của thanh trạng thái xuống để truy cập Cài đặt nhanh
display_rotation_0_title 0 degrees 0 độ
torch_long_press_power_timeout_1min 1 minute 1 phút
torch_long_press_power_timeout_10min 10 minutes 10 phút
display_rotation_180_title 180 degrees 180 độ
torch_long_press_power_timeout_2min 2 minutes 2 phút
status_bar_am_pm_info 24-hour clock is enabled Đồng hồ dạng 24-giờ được bật
display_rotation_270_title 270 degrees 270 độ
profile_networkmode_2g 2G 2G
profile_networkmode_2g3g 2G/3G 2G/3G
profile_networkmode_2g3g4g 2G/3G/LTE 2G/3G/LTE
profile_networkmode_3g 3G 3G
torch_long_press_power_timeout_5min 5 minutes 5 phút
display_rotation_90_title 90 degrees 90 độ
contributor_info_msg <b>Name:</b> <xliff:g id=name>%1$s</xliff:g><br/><br/> <b>Nick:</b> <xliff:g id=nick>%2$s</xliff:g><br/><br/> <b>Commits:</b> <xliff:g id=commits>%3$s</xliff:g> <b>Name:</b> <xliff:g id=name>%1$s</xliff:g><br/><br/> <b>Nick:</b> <xliff:g id=nick>%2$s</xliff:g><br/><br/> <b>Commits:</b> <xliff:g id=commits>%3$s</xliff:g>
contributions_info_msg <b>Total contributors:</b> <xliff:g id=total_contributors>%1$s</xliff:g><br/><br/> <b>Total commits:</b> <xliff:g id=total_commits>%2$s</xliff:g><br/><br/> <b>Last update:</b> <xliff:g id=date>%3$s</xliff:g> <b>Total contributors:</b> <xliff:g id=total_contributors>%1$s</xliff:g><br/><br/> <b>Total commits:</b> <xliff:g id=total_commits>%2$s</xliff:g><br/><br/> <b>Last update:</b> <xliff:g id=date>%3$s</xliff:g>
new_profile_name <new profile> <cấu hình mới>
live_display_color_temperature_label <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="degrees">%1$d</xliff:g>K <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="degrees">%1$d</xliff:g>K
notification_light_brightness @string/brightness