Key English Vietnamese
camera_sleep_on_release_summary A half press will keep the screen on only while the button is held down Nhấn nửa chừng sẽ giữ màn hình bật trong khi còn giữ nút
camera_launch_summary A longpress and release will launch camera Nhấn giữ và thả sẽ mở máy ảnh
status_bar_am_pm_title AM/PM style Kiểu AM/PM
anonymous_statistics_warning_title About Về
live_display_color_profile_standard_summary Accurate colors and bright whites Màu sắc chính xác và màu trắng sáng
torch_long_press_power_gesture_desc Activate the torch by long pressing the power button while the display is off Bật đèn pin bằng cách nhấn giữ phím nguồn khi màn hình đang tắt
live_display_color_profile_adaptive_title Adaptive Thích nghi
add Add Thêm
profiles_add Add Thêm
profile_app_group_item_instructions Add or remove groups Thêm hoặc xoá nhóm
profile_app_group_item_instructions_summary Add or remove notification override app groups to this profile Thêm hoặc xoá nhóm ứng dụng ghi đè thông báo cho cấu hình này
weather_settings_add_weather_provider Add weather provider Thêm nhà cung cấp thời tiết
status_bar_toggle_brightness_summary Adjust brightness by sliding across the status bar Điều chỉnh độ sáng bằng cách trượt trên thanh trạng thái
status_bar_brightness_slider_summary Adjust brightness from the Quick Settings Điều chỉnh độ sáng từ Cài đặt nhanh
live_display_low_power_summary Adjust display for lowest power consumption without degradation Điều chỉnh hiển thị để tiêu thụ pin thấp nhất mà không làm giảm chất lượng
picture_adjustment_summary Adjust hue, saturation, intensity, and contrast Hiệu chỉnh tông màu, bão hòa, cường độ và độ tương phản
perf_profile_settings_summary Adjust power saving features and device performance Điều chỉnh tính năng tiết kiệm pin và hiệu suất thiết bị
advanced Advanced Nâng cao
privacy_guard_advanced_settings_title Advanced Nâng cao
notification_light_advanced_title Advanced Nâng cao