Key English Gaelic
applicationLabel Contacts Luchd-aithne
contactsList Contacts Luchd-aithne
header_entry_contact_list_adapter_header_title Create new contact Cruthaich neach-aithne ùr
searchHint Search contacts Lorg san luchd-aithne
menu_addStar Add to favorites Cuir ris na h-annsachdan
description_action_menu_add_star Added to favorites Air a chur ris na h-annsachdan
menu_editContact Edit Deasaich
menu_change_photo Change photo Atharraich an dealbh
menu_save Save Sàbhail
separatorJoinAggregateSuggestions Suggested contacts Luchd-aithne a mholamaid
attach_photo_dialog_title Contact photo Dealbh an neach-aithne
removePhoto Remove photo Thoir air falbh an dealbh
menu_share Share Co-roinn
activity_title_settings Settings Roghainnean
menu_settings Settings Roghainnean
non_phone_caption Phone number Àireamh fòn
non_phone_close Close Dùin
copy_text Copy to clipboard Cuir lethbhreac dheth air an stòr-bhòrd
set_default Set default Suidhich mar a’ bhun-roghainn
cancel_confirmation_dialog_cancel_editing_button Discard Tilg air falbh