Key English Nepali
contactSavedToast Contact saved सम्पर्क बचत गरियो।
groupSomeContactsNoEmailsToast Some contacts do not have emails. केही सम्पर्कहरूका इमेल ठेगाना छैनन्
groupSomeContactsNoPhonesToast Some contacts do not have phone numbers. केही सम्पर्कहरूका फोन नम्बर छैनन्
listFoundAllContactsZero No contacts कुनै सम्पर्कहरू छैनन्।
search_results_searching Searching… खोजी कार्य गर्दै...
create_group_item_label Create new… नयाँ लेबल सिर्जना गर्नुहोस्...
toast_making_personal_copy Creating a personal copy… एउटा व्यक्तिगत प्रतिलिपि बनाउँदै...
clearFrequentsProgress_title Clearing frequently contacted… प्रायः सम्पर्क गरिएकाहरूलाई हटाउँदै....
savingDisplayGroups Saving display options… प्रदर्शन विकल्पहरू बचत‍ गर्दै ...
vcard_import_request_rejected_message vCard import request was rejected. Try again later. vCard निर्यात अनुरोध अस्वीकार गरिएको छ । कृपया पछि पर्यास गर्नुहोस्
sim_import_empty_message No contacts on your SIM card तपाईँको SIM कार्डमा कुनै पनि सम्पर्कहरू छैनन्।