Key English Slovenian
auto_sync_off Auto-sync is off. Tap to turn on. Samodejna sinhronizacija je izklopljena. Dotaknite se, da jo vklopite.
dismiss_sync_alert Dismiss Opusti
account_sync_off Account sync is off. Tap to turn on. Sinhronizacija računa je izklopljena. Dotaknite se, da jo vklopite.
turn_auto_sync_on_dialog_title Turn on auto-sync? Želite vklopiti samodejno sinhronizacijo?
turn_auto_sync_on_dialog_body Changes you make to all apps and accounts, not just Google Contacts, will be kept up to date between the web and your devices. Spremembe, ki jih izvedete v Google Stikih ter tudi vseh aplikacijah in računih, bodo sinhronizirane med spletom in vašimi napravami.
turn_auto_sync_on_dialog_confirm_btn Turn on Vklopi
connection_error_message No connection Ni povezave
single_sim_display_label SIM Kart. SIM
show_more_content_description Show more Pokaži več
importing_sim_finished_title Finished importing SIM card Uvoz kartice SIM je končan
importing_sim_failed_title Import failed Uvoz ni uspel
importing_sim_failed_message Couldn't import contacts from SIM card Stikov s kartic SIM ni bilo mogoče uvoziti
importing_sim_in_progress_title Importing SIM Uvažanje kartice SIM
contacts_default_notification_channel Notifications Obvestila
yes_button Yes Da
no_button No Ne