Key English Spanish (American)
alarm_alert_snooze_duration 1 min <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%d</xliff:g> min
alarm_alert_snooze_set Snoozing for 1 minute. Pospuesta por <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES">%d</xliff:g> minutos
timer_notifications_hours <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="HOURS" example="2 hours">%1$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING" example="remaining"> %3$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="HOURS">%1$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>
timer_notifications_minutes <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES" example="2 minutes">%2$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING" example="remaining"> %3$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES">%2$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>
timer_notifications_hours_minutes <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="HOURS" example="2 hours">%1$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES" example="2 minutes"> %2$s</xliff:g> remaining Quedan <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="HOURS">%1$s</xliff:g> y <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES"> %2$s</xliff:g>
timer_notifications_seconds <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS" example="2 seconds">%4$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING" example="remaining"> %3$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS">%4$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>
timer_notifications_minutes_seconds <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES" example="2 minutes">%2$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS" example="2 seconds"> %4$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING" example="remaining"> %3$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES">%2$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS"> %4$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>
timer_notifications_hours_seconds <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="HOURS" example="2 hours">%1$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS" example="2 seconds"> %4$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING" example="remaining"> %3$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="HOURS">%1$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS"> %4$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>
timer_notifications_hours_minutes_seconds <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="HOURS" example="2 hours">%1$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES" example="2 minutes"> %2$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS" example="2 seconds"> %4$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING" example="remaining"> %3$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="HOURS">%1$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES"> %2$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS"> %4$s</xliff:g><xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="REMAINING"> %3$s</xliff:g>
timer_accessibility_one_minute_added One minute added to timer, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIME" example="5 hours remaining">%1$s</xliff:g> Se agregó un minuto al temporizador (<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIME">%1$s</xliff:g>)
timer_accessibility_stopped Timer paused, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIME" example="5 hours remaining">%1$s</xliff:g> Se pausó el temporizador (<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIME">%1$s</xliff:g>)
timer_accessibility_started Timer running, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIME" example="5 hours remaining">%1$s</xliff:g> Temporizador en curso (<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIME">%1$s</xliff:g>)
days 1 day <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> días
hours 1 hour <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> horas
hours_short 1 hr <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> h
minutes 1 minute <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> minutos
minutes_short 1 min <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> min
seconds 1 second <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> segundos
auto_silence_summary 1 minute <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="FORMATTED_NUMBER">%s</xliff:g> minutos
timer_setup_description <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="hours" example="1 hour">%1$s</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="minutes" example="15 minutes">%2$s</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="seconds" example="30 seconds">%3$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="HOURS">%1$s</xliff:g>: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES">%2$s</xliff:g>: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS">%3$s</xliff:g>