Key English Slovenian
description_unread_voicemail Unread voicemail from <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="Mobile" id="typeOrLocation">^2</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="2 min ago" id="timeOfCall">^3</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="on SIM 1" id="phoneAccount">^4</xliff:g>. Neprebrano sporočilo v odzivniku za račun <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="PHONEACCOUNT">^4</xliff:g> ob <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIMEOFCALL">^3</xliff:g> od: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g> – <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TYPEORLOCATION">^2</xliff:g>.
description_read_voicemail Voicemail from <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="Mobile" id="typeOrLocation">^2</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="2 min ago" id="timeOfCall">^3</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="on SIM 1" id="phoneAccount">^4</xliff:g>. Sporočilo v odzivniku za račun <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="PHONEACCOUNT">^4</xliff:g> ob <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIMEOFCALL">^3</xliff:g> od: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g> – <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TYPEORLOCATION">^2</xliff:g>.
description_outgoing_call Call to <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="Mobile" id="typeOrLocation">^2</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="2 min ago" id="timeOfCall">^3</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="on SIM 1" id="phoneAccount">^4</xliff:g>. Klic za: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TYPEORLOCATION">^2</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TIMEOFCALL">^3</xliff:g>, <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="PHONEACCOUNT">^4</xliff:g>.
call_log_via_number via <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="(555) 555-5555" id="number">%1$s</xliff:g> prek številke <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%1$s</xliff:g>
call_log_via_number_phone_account <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="SIM 1" id="phoneAccount">%1$s</xliff:g> via <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="(555) 555-5555" id="number">%2$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="PHONEACCOUNT">%1$s</xliff:g> prek številke <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%2$s</xliff:g>
description_call_action Call <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> Klicanje: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>
description_video_call_action Video call <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g>. Videoklic: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>.
description_voicemail_action Listen to voicemail from <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> Poslušajte sporočilo v odzivniku od: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>
description_create_new_contact_action Create contact for <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> Ustvarjanja stika za: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>
description_add_to_existing_contact_action Add <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> to existing contact Dodajanje tega obstoječemu stiku: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>
description_details_action Call details for <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> Podrobnosti klica za: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>
ringtone_title Phone ringtone Ton zvonjenja telefona
alreadyBlocked <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="(555) 555-5555" id="number">%1$s</xliff:g> is already blocked. Telefonska številka <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%1$s</xliff:g> je že blokirana.