Key English Telugu
description_video_call_action Video call <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g>. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>కి వీడియో కాల్.
description_voicemail_action Listen to voicemail from <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g> నుండి వచ్చిన వాయిస్ మెయిల్‌ను వినండి
description_create_new_contact_action Create contact for <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g> కోసం పరిచయాన్ని సృష్టించండి
description_details_action Call details for <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g> యొక్క కాల్ వివరాలు
call_log_action_call Call <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>కి కాల్ చేయి
description_call_action Call <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>కి కాల్ చేయి
description_add_to_existing_contact_action Add <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g> to existing contact <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>ని ఇప్పటికే ఉన్న పరిచయానికి జోడించండి