Key English Nepali
files_label Files फाइलहरू
downloads_label Downloads डाउनलोडहरू
app_label @string/files_label
launcher_label @string/files_label
title_open Open from निम्न मार्फत खोल्नुहोस्
title_save Save to निम्नमा सुरक्षित गर्नुहोस्
menu_create_dir New folder नयाँ फोल्डर
menu_grid Grid view ग्रिड दृश्य
menu_list List view सूची दृश्य
menu_search Search खोज्नुहोस्
menu_settings Storage settings भण्डारण सम्बन्धी सेटिङहरू
menu_open Open खोल्नुहोस्
menu_open_with Open with निम्न मार्फत खोल्नुहोस्
menu_open_in_new_window Open in new window नयाँ विन्डोमा खोल्नुहोस्
menu_save Save सुरक्षित गर्नुहोस्
menu_share Share साझेदारी गर्नुहोस्
menu_delete Delete मेट्नुहोस्
menu_select_all Select all सबैलाई चयन गर्नुहोस्
menu_copy Copy to… यसमा प्रतिलिपि बनाउनु…
menu_move Move to… निम्नमा सार्नुहोस्…