Key English Bulgarian
menu_history History История
menu_clear_history Clear Изчистване
title_history History История
desc_navigate_up Navigate up Придвижване нагоре
dialog_timeout Timeout Време за изчакване
dialog_clear Clear history and memory? Изчистване на историята и паметта?
title_current_expression Current Expression Текущ израз
no_history No History Няма история