Key English Bulgarian
app_name Calculator Калкулатор
approximate (±1 in last digit) (±1 в последната цифра)
cancelled Computation cancelled. Изчислението е анулирано.
cleared cleared изчистено
clr clr clr
const_e e
const_pi π
dec_point . ,
del del del
desc_adv_pad Advanced operations Разширени действия
desc_clr clear изчистване
desc_const_e Euler's number Неперово число
desc_const_pi pi пи
desc_dec_point point точка
desc_del delete изтриване
desc_eq equals равно
desc_formula No formula Няма формула
desc_fun_10pow ten to the power of десет на степен
desc_fun_arccos inverse cosine обратен косинус
desc_fun_arcsin inverse sine обратен синус