Key English Marathi
rename Rename पुनर्नामित करा
station_rename_hint Enter station name स्‍टेशन नाव प्रविष्‍ट करा
remove_favorite Remove favorite आवडीचे काढा
toast_record_saved Recording saved रेकॉर्डिंग जतन केले
toast_record_not_saved Recording not saved रेकॉर्डिंग जतन केले नाही
toast_listen LISTEN ऐका
toast_station_renamed The station has been renamed स्‍टेशन पुनर्नामित केले गेले आहे