Key English Uzbek
more More Ko‘proq
recording_tips Recording… Yozib olinmoqda…
fm_symbol FM FM
fm_turn_on Play or stop FM radio Radio tinglash yoki to‘xtatish
fm_over_start_record Start recording Yozib olishni boshlash
fm_over_record_list Saved recordings Saqlab olingan yozuvlar
fm_station_list_menu_refresh Refresh Yangilash
fm_no_headset_text To start listening, plug in headphones (used as an antenna). Radio tinglashni boshlash uchun quloqchinlarni suqing (antenna sifatida ishlatiladi).
station_title Radio Stations Radiostansiyalar
station_searching_tips Getting stations Radiostansiyalarni aniqlash
station_empty_text No stations found Hech qanday radiokanal topilmadi
minutes_label M D
seconds_label S S
timer_default 00 00
record_title Recording Yozib olish
record_notification_message Recording in progress Yozib olish ketmoqda
stop_record STOP RECORDING YOZISHNI TO‘XTATISH
save_dialog_title Save recording? Yozuv saqlab olinsinmi?
save_dialog_caption To listen to recordings, open the Play Music app. Saqlab olingan yozuvlarni eshitish uchun “Play Musiqa” ilovasini oching.
favorites Favorites Sevimlilar