Key English Albanian
app_name Recorder Regjistruesi
share Share Ndaj
stop Stop Ndalo
play Play Luaj
delete Delete Fshi
cancel Cancel Anullo
delete_title Deleting record Duke fshirë regjistrimin
delete_message Are you sure you want to delete %1$s? This cannot be undone Jeni të sigurt që doni të fshini %1$s? Ky veprim nuk mund të zhbëhet
date_format %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s
sound_notification_title Sound Recorder Regjistruesi i Tingujve
sound_notification_message Audio length: %1$s Gjatësia e audios: %1$s
sound_recording_title_working Recording Duke regjistruar
sound_last_title Last record Regjistrimi i fundit
sound_channel_title Sound recording Inçizim zëri
sound_channel_desc Persistent notification when recording sound and notification after it is complete Njoftim i vazhdueshëm kur inçizon me zë dhe njofto pasi të përfundojë
screen_audio_message_on Audio from the microphone will be included in the video Audioja nga mikrofoni do të përfshihet në video
screen_audio_message_off Audio from microphone won't be included in the video Audioja nga mikrofoni nuk do të përfshihet në video
screen_audio_message_disabled It's not possible to change this setting while recording the screen Është e pa mundur të bëhet ky ndryshim gjatë regjistrimit të ekranit
screen_audio_warning_button_ask Ask Pyet
screen_insufficient_storage Insufficient storage Memorie e pamjaftueshme