Key English Serbian
app_name Recorder Снимач
share Share Дели
stop Stop Заустави
play Play Пусти
delete Delete Избриши
cancel Cancel Прекини
delete_title Deleting record Брисање снимка
delete_message Are you sure you want to delete %1$s? This cannot be undone Заиста желите да избришете „%1$s“? Ова радња је неповратна.
date_format %1$s-%2$s-%3$s %4$s:%5$s %3$s. %2$s. %1$s, %4$s.%5$s
sound_notification_title Sound Recorder Снимање звука
sound_notification_message Audio length: %1$s Трајање аудио-снимка: %1$s
sound_recording_title_working Recording Снимање
sound_last_title Last record Последњи снимак
sound_channel_title Sound recording Снимање звука
sound_channel_desc Persistent notification when recording sound and notification after it is complete Трајно обавештење док се снима звук и обавештење након што се снимање заврши
screen_audio_message_on Audio from the microphone will be included in the video Звук са микрофона ће бити укључен у видео.
screen_audio_message_off Audio from microphone won't be included in the video Звук са микрофона неће бити укључен у видео.
screen_audio_message_disabled It's not possible to change this setting while recording the screen Није могуће да извршити ову измену док се екран снима
screen_audio_warning_button_ask Ask Питај
screen_insufficient_storage Insufficient storage Недовољно меморијског простора