Key English Latvian
app_name Setup Wizard Uzstādīšanas vednis
next Next Tālāk
skip Skip Izlaist
start Start Sākt
ok OK Labi
loading Just a sec… Brītiņu…
setup_complete Setup is complete Uzstādīšana ir pabeigta
setup_welcome Welcome Esiet sveicināti
setup_wifi Select Wi-Fi Izvēlēties Wi-Fi
setup_sim_missing SIM card missing SIM karte nav atrasta
setup_choose_data_sim Choose a SIM for data Izvēlieties SIM karti pakešdatu savienojumam
setup_location Location services Atrašanās vietas pakalpojumi
setup_other Other services Citi pakalpojumi
setup_datetime Date & time Datums & laiks
setup_current_date Current date Pašreizējais datums
setup_current_time Current time Pašreizējais laiks
sim_missing_summary A SIM card has not been detected in your tablet. To insert a SIM card, read the instructions that came with your device. Jūsu telefonā SIM karte nav atrasta. Lai ievietotu SIM karti, izlasiet iekārtas komplektācijā iekļautās instrukcijas.
choose_data_sim_summary Which SIM do you want to use for data? The selected SIM may incur network charges as it will be used to set up your tablet. Kuru SIM vēlaties izmantot pakešdatiem? Kad izvēlētā SIM tiks izmantota jūsu telefonā, tas var radīt papildu tīkla lietošanas izmaksas.
date_time_summary Set your time zone and adjust current date and time if needed Iestatiet laika joslu un, ja nepieciešams, koriģējiet pašreizējo datumu un laiku
backup_data_summary <b>Back up</b> app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers Veidot <b>rezerves kopiju</b> lietotņu datiem, Wi-Fi parolēm un citiem iestatījumiem Google serveros