Key English Albanian
setup_current_date Current date Data
setup_current_time Current time Ora
sim_missing_summary A SIM card has not been detected in your tablet. To insert a SIM card, read the instructions that came with your device. Ju nuk keni futur asnjë kartë SIM në telefon. Për të mësuar si të fusni kartën SIM, lexoni udhëzimet që kanë ardhur me pajisjen tuaj.
choose_data_sim_summary Which SIM do you want to use for data? The selected SIM may incur network charges as it will be used to set up your tablet. Kë kartë SIM doni të përdorni për t'u lidhur me internetin? SIM-i i zgjedhur mund të rrisë pagesën që do i detyroheni operatorit pasi do të përdoret për të konfiguruar telefonin.
date_time_summary Set your time zone and adjust current date and time if needed Cakto zonën kohore dhe rregullo datën dhe orën nëse është e nevojshme
backup_data_summary <b>Back up</b> app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers <b>Bëj një kopje</b> të të dhënave të aplikacioneve, fjalëkalimeve të Wi-Fi, dhe parametrave të tjerë dhe ruaji në serverat e Google
other_services_summary These services put Google to work for you, and you can turn them on or off at any time. Data will be used in accordance with Google's <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>. Këto shërbime bëjnë Google që të punojë për ju dhe ju mund t'i fikni dhe ndizni kurdo të dëshironi. Të dhënat do të përdoren në respekt të <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="Polica e Privat&#xEB;sis&#xEB;">%s</xliff:g> së Google.
location_services_summary Location services allows system and third party apps to gather and use data such as your approximate location. For example, an app may use your approximate location to locate nearby coffee shops. Shërbimet e vendndodhjes lejojnë sistemin dhe programe të palëve të treta, të mbledhin të dhëna si pozicionin tuaj të përafërt. Për shëmbull, një program mund të përdorë pozicionin tuaj të përafërt që të gjejë lokale pranë teje.
location_access_summary <b>Allow apps that have asked your permission</b> to use your location information. This may include your current location and past locations. <b> Lejo programe që kanë kërkuar lejen tënde</b> të përdorin informacionin mbi vendndodhjen tuaj. Kjo mund të përfshijë vendndodhjen tuaj aktuale dhe vendodhje tuajat të mëparshme.
location_battery_saving <b>Reduce battery consumption</b> by restricting the number of GPS updates per hour. <b>Ul konsumin e baterisë</b> duke kufizuar numrin e përditësimeve të GPS në orë.
location_network <b>Use Wi-Fi</b> to help apps determine your location. <b>Përdor Wi-Fi</b> për të ndihmuar aplikacionet që të përcaktojnë vendndodhjen tënde.
location_network_telephony <b>Use Wi-Fi and cellular networks</b> to help apps determine your location. <b>Përdor Wi-Fi dhe rrjetet celulare</b> për të ndihmuar aplikacionet që të përcaktojnë vendndodhjen tënde.
location_network_gms <b>Use Google's location service</b> to help apps determine your location. This means sending anonymous location data to Google, even when no apps are running.
setup_mobile_data Turn on cellular data Aktivizo internetin e celularit
setup_mobile_data_no_service No service Nuk ka shërbim
setup_mobile_data_emergency_only Emergency calls only Vetëm thirrjet emergjente
enable_mobile_data_summary Do you want to use cellular data during setup? Turning on cellular data may be subject to data charges. A doni të përdorni internetin e celularit gjatë instalimit? Aktivizimi i internetit të celularit mund të rrisë pagesën e përdorimit të internetit.
no No Jo
yes Yes Po
data_sim_name SIM <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%s</xliff:g> SIM <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%s</xliff:g>