Key English Albanian
settings_lockscreen_setup_title Select screen lock type Zgjidh mënyrën e bllokimit të ekranit
settings_lockscreen_setup_details How would you like to lock your screen? Si doni ta bllokoni ekranin?
lockscreen_setup_title Protect your tablet Mbro telefonin
lockscreen_setup_summary <b>Protect this device</b> and require a PIN, pattern, or password to unlock the screen <b>Mbro këtë pajisje</b> dhe vendos një PIN, model, ose fjalëkalim për të zhbllokuar ekranin
lockscreen_setup_screen_lock_setup Set up Konfiguro
e_account_manager_setup_title <b>/e/</b> account
e_account_manager_setup_summary Save your /e/ identifiers in the account manager, therefore you can simply reuse them later in other applications.
e_account_manager_setup_configure Set up