Key English Albanian
setup_unlock Unlock Zhblloko
setup_choose_data_sim Choose a SIM for data Zgjidh një kartë SIM për internet
settings_fingerprint_setup_title Select backup screen lock type Zgjidh mënyrën rezervë të bllokimit të ekranit
settings_lockscreen_setup_title Select screen lock type Zgjidh mënyrën e bllokimit të ekranit
setup_wifi Select Wi-Fi Zgjidh Wi-Fi
setup_mobile_data_emergency_only Emergency calls only Vetëm thirrjet emergjente
next Next Vazhdo
emergency_call Emergency call Thirrje emergjente
settings_lockscreen_setup_details How would you like to lock your screen? Si doni ta bllokoni ekranin?
settings_fingerprint_setup_details How would you like to lock your screen? Si doni që ta bllokoni ekranin?
location_services_summary Location services allows system and third party apps to gather and use data such as your approximate location. For example, an app may use your approximate location to locate nearby coffee shops. Shërbimet e vendndodhjes lejojnë sistemin dhe programe të palëve të treta, të mbledhin të dhëna si pozicionin tuaj të përafërt. Për shëmbull, një program mund të përdorë pozicionin tuaj të përafërt që të gjejë lokale pranë teje.
setup_location Location services Shërbimet e vendndodhjes
setup_other Other services Shërbime të tjera
fingerprint_setup_add_fingerprint Add your fingerprint Shtosh shenjat e gishtave
data_sim_name SIM <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%s</xliff:g> SIM <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%s</xliff:g>
fingerprint_setup_summary To use your fingerprint sensor to unlock your screen, you'll need to: Për të përdorur sensorin e shenjave të gishtave që të zhbllokosh ekranin, duhet të:
services_privacy_policy Privacy Policy Politika e Privatësisë
yes Yes Po
setup_current_time Current time Ora
ok OK OK