Key English Albanian
activity_label_empty
app_name Setup Wizard Asistenti i Konfigurimit
backup_data_summary <b>Back up</b> app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers <b>Bëj një kopje</b> të të dhënave të aplikacioneve, fjalëkalimeve të Wi-Fi, dhe parametrave të tjerë dhe ruaji në serverat e Google
choose_data_sim_summary Which SIM do you want to use for data? The selected SIM may incur network charges as it will be used to set up your tablet. Kë kartë SIM doni të përdorni për t'u lidhur me internetin? SIM-i i zgjedhur mund të rrisë pagesën që do i detyroheni operatorit pasi do të përdoret për të konfiguruar telefonin.
data_sim_name SIM <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%s</xliff:g> SIM <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%s</xliff:g>
date_time_summary Set your time zone and adjust current date and time if needed Cakto zonën kohore dhe rregullo datën dhe orën nëse është e nevojshme
done Done Mbarova
e_account_manager_setup_configure Set up
e_account_manager_setup_summary Save your /e/ identifiers in the account manager, therefore you can simply reuse them later in other applications.
e_account_manager_setup_title <b>/e/</b> account
emergency_call Emergency call Thirrje emergjente
enable_mobile_data_summary Do you want to use cellular data during setup? Turning on cellular data may be subject to data charges. A doni të përdorni internetin e celularit gjatë instalimit? Aktivizimi i internetit të celularit mund të rrisë pagesën e përdorimit të internetit.
fingerprint_setup_add_fingerprint Add your fingerprint Shtosh shenjat e gishtave
fingerprint_setup_backup_lock_method Setup a secondary unlock method Konfigurosh një metodë të dytë zhbllokimi
fingerprint_setup_screen_lock_setup Setup screen lock Konfigurosh bllokimin e ekranit
fingerprint_setup_summary To use your fingerprint sensor to unlock your screen, you'll need to: Për të përdorur sensorin e shenjave të gishtave që të zhbllokosh ekranin, duhet të:
fingerprint_setup_title Fingerprint setup Konfigurimi i shenjave të gishtave
lineage_wizard_script_uri android.resource://org.lineageos.setupwizard/raw/lineage_wizard_script
lineage_wizard_script_user_uri android.resource://org.lineageos.setupwizard/raw/lineage_wizard_script_user
loading Just a sec… Një sekondë…