Key English Albanian
activity_label_empty
sim_locale_changed %1$s SIM detected %1$s SIM u lidh
e_account_manager_setup_title <b>/e/</b> account
location_access_summary <b>Allow apps that have asked your permission</b> to use your location information. This may include your current location and past locations. <b> Lejo programe që kanë kërkuar lejen tënde</b> të përdorin informacionin mbi vendndodhjen tuaj. Kjo mund të përfshijë vendndodhjen tuaj aktuale dhe vendodhje tuajat të mëparshme.
backup_data_summary <b>Back up</b> app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers <b>Bëj një kopje</b> të të dhënave të aplikacioneve, fjalëkalimeve të Wi-Fi, dhe parametrave të tjerë dhe ruaji në serverat e Google
services_os_privacy_guard <b>Enable Privacy guard</b> to make your personal data such as contacts, messages or call logs not available for newly installed apps <b>Aktivizo Mbrojtësin e të Dhënave</b> që të dhënat tuaja personale si kontaktet, mesazhet apo lista e thirrjeve të mos jenë të disponueshme për aplikacionet e reja të instaluara
lockscreen_setup_summary <b>Protect this device</b> and require a PIN, pattern, or password to unlock the screen <b>Mbro këtë pajisje</b> dhe vendos një PIN, model, ose fjalëkalim për të zhbllokuar ekranin
location_battery_saving <b>Reduce battery consumption</b> by restricting the number of GPS updates per hour. <b>Ul konsumin e baterisë</b> duke kufizuar numrin e përditësimeve të GPS në orë.
setup_require_cyanogen_label <b>Require your account password</b> in order to use your device even after a factory reset. <b>Kërko vendosjen e fjalëkalimit të llogarisë</b> për të përdorur pajisjen edhe pas rikthimit në gjëndjen e fabrikës.
location_network_gms <b>Use Google's location service</b> to help apps determine your location. This means sending anonymous location data to Google, even when no apps are running.
location_network_telephony <b>Use Wi-Fi and cellular networks</b> to help apps determine your location. <b>Përdor Wi-Fi dhe rrjetet celulare</b> për të ndihmuar aplikacionet që të përcaktojnë vendndodhjen tënde.
location_network <b>Use Wi-Fi</b> to help apps determine your location. <b>Përdor Wi-Fi</b> për të ndihmuar aplikacionet që të përcaktojnë vendndodhjen tënde.
services_os_nav_keys_label <b>Use on screen navigation keys</b> instead of hardware keys. <b>Përdor butonat virtualë të lundrimit</b> në vend të butonave fizikë.
setup_device_locked_instructions <i>To turn this feature off/on, please go to Settings &gt; Security</i> <i>Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion, shko tek Parametrat &gt; Siguria</i>
services_metrics_label <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="Help improve LineageOS">%1$s</xliff:g> by automatically sending diagnostic and usage data to LineageOS. This information can’t be used to identify you and lends a hand to teams working on things like battery life, app performance, and new <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g> features. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="Help improve LineageOS">%1$s</xliff:g> duke dërguar automatikisht të dhëna diagnostikuese si dhe përdorimin tek LineageOS. Ky informacion nuk do të përdoret për identifikimin tënd por i jep një dorë ekipeve të përmirësojnë gjëra si jetëgjatësinë e baterisë, performancën e app, dhe funksionet e reja të <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g>.
sim_missing_summary A SIM card has not been detected in your tablet. To insert a SIM card, read the instructions that came with your device. Ju nuk keni futur asnjë kartë SIM në telefon. Për të mësuar si të fusni kartën SIM, lexoni udhëzimet që kanë ardhur me pajisjen tuaj.
fingerprint_setup_add_fingerprint Add your fingerprint Shtosh shenjat e gishtave
setup_choose_data_sim Choose a SIM for data Zgjidh një kartë SIM për internet
setup_current_date Current date Data
setup_current_time Current time Ora