Key English Albanian
os_name LineageOS
lineage_wizard_script_uri android.resource://org.lineageos.setupwizard/raw/lineage_wizard_script
lineage_wizard_script_user_uri android.resource://org.lineageos.setupwizard/raw/lineage_wizard_script_user
activity_label_empty
location_network_gms <b>Use Google's location service</b> to help apps determine your location. This means sending anonymous location data to Google, even when no apps are running.
e_account_manager_setup_title <b>/e/</b> account
e_account_manager_setup_summary Save your /e/ identifiers in the account manager, therefore you can simply reuse them later in other applications.
e_account_manager_setup_configure Set up
sim_locale_changed %1$s SIM detected %1$s SIM u lidh
location_access_summary <b>Allow apps that have asked your permission</b> to use your location information. This may include your current location and past locations. <b> Lejo programe që kanë kërkuar lejen tënde</b> të përdorin informacionin mbi vendndodhjen tuaj. Kjo mund të përfshijë vendndodhjen tuaj aktuale dhe vendodhje tuajat të mëparshme.
services_os_privacy_guard <b>Enable Privacy guard</b> to make your personal data such as contacts, messages or call logs not available for newly installed apps <b>Aktivizo Mbrojtësin e të Dhënave</b> që të dhënat tuaja personale si kontaktet, mesazhet apo lista e thirrjeve të mos jenë të disponueshme për aplikacionet e reja të instaluara
backup_data_summary <b>Back up</b> app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers <b>Bëj një kopje</b> të të dhënave të aplikacioneve, fjalëkalimeve të Wi-Fi, dhe parametrave të tjerë dhe ruaji në serverat e Google
setup_require_cyanogen_label <b>Require your account password</b> in order to use your device even after a factory reset. <b>Kërko vendosjen e fjalëkalimit të llogarisë</b> për të përdorur pajisjen edhe pas rikthimit në gjëndjen e fabrikës.
lockscreen_setup_summary <b>Protect this device</b> and require a PIN, pattern, or password to unlock the screen <b>Mbro këtë pajisje</b> dhe vendos një PIN, model, ose fjalëkalim për të zhbllokuar ekranin
location_network_telephony <b>Use Wi-Fi and cellular networks</b> to help apps determine your location. <b>Përdor Wi-Fi dhe rrjetet celulare</b> për të ndihmuar aplikacionet që të përcaktojnë vendndodhjen tënde.
location_network <b>Use Wi-Fi</b> to help apps determine your location. <b>Përdor Wi-Fi</b> për të ndihmuar aplikacionet që të përcaktojnë vendndodhjen tënde.
services_os_nav_keys_label <b>Use on screen navigation keys</b> instead of hardware keys. <b>Përdor butonat virtualë të lundrimit</b> në vend të butonave fizikë.
location_battery_saving <b>Reduce battery consumption</b> by restricting the number of GPS updates per hour. <b>Ul konsumin e baterisë</b> duke kufizuar numrin e përditësimeve të GPS në orë.
setup_device_locked_instructions <i>To turn this feature off/on, please go to Settings &gt; Security</i> <i>Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion, shko tek Parametrat &gt; Siguria</i>
services_metrics_label <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="Help improve LineageOS">%1$s</xliff:g> by automatically sending diagnostic and usage data to LineageOS. This information can’t be used to identify you and lends a hand to teams working on things like battery life, app performance, and new <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g> features. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="Help improve LineageOS">%1$s</xliff:g> duke dërguar automatikisht të dhëna diagnostikuese si dhe përdorimin tek LineageOS. Ky informacion nuk do të përdoret për identifikimin tënd por i jep një dorë ekipeve të përmirësojnë gjëra si jetëgjatësinë e baterisë, performancën e app, dhe funksionet e reja të <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g>.