Key English Albanian
enable_mobile_data_summary Do you want to use cellular data during setup? Turning on cellular data may be subject to data charges. A doni të përdorni internetin e celularit gjatë instalimit? Aktivizimi i internetit të celularit mund të rrisë pagesën e përdorimit të internetit.
setup_mobile_data Turn on cellular data Aktivizo internetin e celularit
app_name Setup Wizard Asistenti i Konfigurimit
date_time_summary Set your time zone and adjust current date and time if needed Cakto zonën kohore dhe rregullo datën dhe orën nëse është e nevojshme
setup_current_date Current date Data
setup_datetime Date & time Data & ora
start Start Fillo
setup_services LineageOS features Funksionet e LineageOS
setup_locale Language Gjuha
no No Jo
skip Skip Jo tani
sim_missing_summary A SIM card has not been detected in your tablet. To insert a SIM card, read the instructions that came with your device. Ju nuk keni futur asnjë kartë SIM në telefon. Për të mësuar si të fusni kartën SIM, lexoni udhëzimet që kanë ardhur me pajisjen tuaj.
setup_sim_missing SIM card missing Karta SIM mungon
setup_device_locked This device has been locked by the user. Kjo pajisje është bllokuar nga përdoruesi.
fingerprint_setup_title Fingerprint setup Konfigurimi i shenjave të gishtave
setup_complete Setup is complete Konfigurimi u plotësua
lockscreen_setup_screen_lock_setup Set up Konfiguro
fingerprint_setup_screen_lock_setup Setup screen lock Konfigurosh bllokimin e ekranit
fingerprint_setup_backup_lock_method Setup a secondary unlock method Konfigurosh një metodë të dytë zhbllokimi
choose_data_sim_summary Which SIM do you want to use for data? The selected SIM may incur network charges as it will be used to set up your tablet. Kë kartë SIM doni të përdorni për t'u lidhur me internetin? SIM-i i zgjedhur mund të rrisë pagesën që do i detyroheni operatorit pasi do të përdoret për të konfiguruar telefonin.