Key English Albanian
app_name Updater Përditësuesi
display_name Updater Përditësuesi
verification_failed_notification Verification failed Verifikimi dështoi
verifying_download_notification Verifying update Duke verifikuar përditësimin
downloading_notification Downloading Duke u shkarkuar
download_paused_notification Download paused Shkarkimi ndaloi
download_paused_error_notification Download error Problem në shkarkim
download_completed_notification Download completed Shkarkimi përfundoi
download_starting_notification Starting download Duke filluar shkarkimin
update_failed_notification Update failed Përditësimi dështoi
installation_suspended_notification Installation suspended Instalimi u pezullua
new_updates_found_title New updates Përditësime të reja
text_download_speed %1$s, %2$s/s %1$s, %2$s/s
pause_button Pause Pusho
resume_button Resume Rinis
suspend_button Suspend Pezullu
installing_update Installing update package Duke instaluar paketën e përditësimit
installing_update_error Install error Gabim në instalim
installing_update_finished Update installed Përditesimi u instalua
finalizing_package Finalizing package installation Në perfundim të instalimit të paketës