Key English Albanian
wallpaper_instructions Set wallpaper Cakto imazhin e sfondit
image_load_fail Coudn't load image Nuk mund të ngarkonte imazhin
wallpaper_load_fail Couldn't load image as wallpaper Nuk mundi të ngarkonte imazhin si imazh sfondi
wallpaper_set_fail Couldn't set image as wallpaper Nuk mundi të vendoste imazhin si imazh sfondi.
number_of_items_selected %1$d selected Të përzgjedhur: %1$d
wallpaper_accessibility_name Wallpaper %1$d of %2$d Imazhi i sfondit: %1$d nga gjithsej %2$d
announce_selection Selected <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="label" example="Wallpaper 3 of 10">%1$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="LABEL">%1$s</xliff:g> u përzgjodh
wallpaper_delete Delete Fshi
pick_image My photos Fotografitë e mia
pick_wallpaper Wallpapers Imazhet e sfondit
crop_wallpaper Crop wallpaper Prit imazhin e sfondit
which_wallpaper_option_home_screen Home screen
which_wallpaper_option_lock_screen Lock screen
which_wallpaper_option_home_screen_and_lock_screen Home screen and lock screen