Key English Croatian
shortcut_compose_long_label New conversation New conversation
shortcut_compose_short_label Compose Compose
shortcut_compose_disabled_message Shortcut disabled Shortcut disabled
menu_save Save to gallery Save to gallery
main_drawer_open_cd Open navigation drawer Open navigation drawer
main_menu_unpin Unpin Unpin
main_menu_read Mark as read Mark as read
main_menu_unread Mark as unread Mark as unread
main_syncing Syncing messages… Syncing messages…
main_draft Draft: %s Draft: %s
main_message_results_title Results in messages Results in messages
main_default_sms_title Love texting again Love texting again
main_default_sms_message Make Message your default SMS app Make Message your default SMS app
main_default_sms_change Change Change
main_permission_required Permission required Permission required
main_permission_sms Message needs permission to send and view SMS messages Message needs permission to send and view SMS messages
main_permission_contacts Message needs permission to view your contacts Message needs permission to view your contacts
main_permission_allow Allow Allow
drawer_blocking Blocking Blocking
drawer_invite Invite friends Invite friends