Key English Vietnamese
app_name Message
title_qksms_plus QKSMS+
shortcut_compose_long_label New conversation Cuộc trò chuyện mới
shortcut_compose_short_label Compose Soạn tin
shortcut_compose_disabled_message Shortcut disabled Đã tắt lối tắt
title_archived Archived Lưu trữ
title_settings Settings Cài đặt
title_notification_prefs Notifications Thông báo
title_conversations Search inbox… Tìm kiếm tin nhắn…
title_compose Type a name or number Nhập tên hoặc số điện thoại
setup_skip Skip Bỏ qua
setup_next Continue Tiếp tục
menu_call Call Cuộc gọi
menu_info Details Chi tiết
menu_save Save to gallery Lưu vào bộ sưu tập
main_drawer_open_cd Open navigation drawer Mở menu điều hướng
main_title_selected %d selected %d đã chọn
main_menu_clear Clear Dọn sạch
main_menu_archive Archive Lưu trữ
main_menu_unarchive Unarchive Hủy lưu trữ