Key English Vietnamese
button_set Set Chọn
button_undo Undo Undo
toast_copied Copied Đã sao chép
toast_archived Archived conversation Cuộc trò chuyện đã được lưu trữ
notification_new_messages New message %s tin nhắn mới
notification_message_failed_title Message not sent Các tin không gửi
notification_message_failed_text The message to %s failed to send Các tin gửi đến %s không thành công
about_author_title Authors