Key English Vietnamese
main_menu_delete Delete Xóa
main_menu_add_contact Add to contacts Thêm vào danh bạ
main_menu_pin Pin to top Ghim lên đầu
main_menu_unpin Unpin Bỏ ghim
main_menu_read Mark as read Đánh dấu đã đọc
main_menu_unread Mark as unread Đánh dấu là chưa đọc
main_menu_block Block Chặn liên hệ
main_syncing Syncing messages… Đang đồng bộ tin nhắn…
main_sender_you You: %s Bạn: %s
main_draft Draft: %s Bản nháp: %s
main_message_results_title Results in messages Kết quả trong tin nhắn
main_message_results %d messages %d tin nhắn
inbox_empty_text Your conversations will appear here Các cuộc trò chuyện của bạn sẽ xuất hiện ở đây
inbox_search_empty_text No results Không có kết quả
archived_empty_text Your archived conversations will appear here Các cuộc trò chuyện đã lưu trữ của bạn sẽ xuất hiện ở đây
main_fab_cd Start new conversation Bắt đầu cuộc trò chuyện
main_default_sms_title Love texting again Yêu thích nhắn tin ở đây
main_default_sms_message Make Message your default SMS app Đặt Message là ứng dụng SMS mặc định
main_default_sms_change Change Thay đổi
main_permission_required Permission required Yêu cầu quyền truy cập