Key English Vietnamese
compose_subtitle_results %1$d of %2$d results %1$d trên %2$d kết quả
main_message_results %d messages %d tin nhắn
main_title_selected %d selected %d đã chọn
compose_title_selected %d selected %d đã chọn
backup_progress_running %d/%d messages %d/%d tin nhắn
compose_sim_cd %s selected, change SIM card %s đã được chọn, hãy đổi thẻ SIM
app_info - Message is an open source replacement to the stock messaging app on Android.
backup_restore_dialog_summary /QKSMS/Backups
about_title About Giới thiệu
settings_about_title About Message Thông tin Message
settings_notification_actions_title Actions Các hành động
settings_signature_summary Add a signature to the end of your messages Thêm chữ kí vào cuối đoạn tin nhắn của bạn
compose_attach_cd Add an attachment Thêm tập tin đính kèm
main_menu_add_contact Add to contacts Thêm vào danh bạ
changelog_added Added
compose_scheduled_toast Added to scheduled messages Đã hẹn giờ cho tin nhắn
qksms_plus_blacklist_title Advanced blocking Chặn nâng cao
main_permission_allow Allow Cho phép
app_version_title App Version
settings_category_appearance Appearance Giao diện