Key English Vietnamese
menu_save Save to gallery Lưu vào bộ sưu tập
dialog_delete_title Delete Xóa
dialog_delete_message Are you sure you would like to delete this conversation? Bạn chắc chắn muốn xoá %d cuộc trò chuyện này chứ ?
button_undo Undo Undo
app_name Message