Key English Vietnamese
app_name Message
dialog_delete_message Are you sure you would like to delete this conversation? Bạn chắc chắn muốn xoá %d cuộc trò chuyện này chứ ?
menu_save Save to gallery Lưu vào bộ sưu tập
button_undo Undo Undo
dialog_delete_title Delete Xóa