Key English Gaelic
app_name Notes Nòtaichean
simple_edit Edit Deasaich
certificate_notification_connection_security Notes - Connection security Nòtaichean – Tèarainteachd a’ cheangail
trust_certificate_unknown_certificate_found Notes has encountered an unknown certificate. Do you want to trust it? Thachair aplacaid nan nòtaichean ri teisteanas nach aithne dhuinn. A bheil thu airson earbsa a chur ann?
about_version_title Version Tionndadh
about_version You are currently using <strong>%1$s</strong> Tha thu a’ cleachdadh <strong>%1$s</strong> an-dràsta
about_source This project is hosted on GitHub: <a href=%1$s>%1$s</a> Tha am pròiseact seo ’ga òstadh air GitHub: <a href=%1$s>%1$s</a>
sso_announcment_title Single-Sign-On Single-Sign-On
ab_selected %d selected Chaidh %d a thaghadh
preferences_app_info -List, create, edit, share, search and delete notes
-Share text and links as new note into the app
-Mark notes as favorite
-Bulk delete
-Render MarkDown
-Translated in many languages
-Seall liosta, cruthaich, deasaich, co-roinn, lorg is sguab às nòtaichean
-Co-roinn teacsa is ceanglaichean ’nan nòtaichean ùra dhan aplacaid
-Dèan annsachdan de nòtaichean
-Sguab às iomadh nòta aig an aon àm
-Reandaraich MarkDown
-Air eadar-theangachadh gu iomadh cànan
preferences_about_app Notes is forked from Nextcloud Notes ’S e fork de Nextcloud Notes a th’ ann an aplacaid nan nòtaichean