Key English Slovak
app_name Notes Poznámky
no_notes No notes yet Zatiaľ nie sú žiadne poznámky
label_all_notes All notes Všetky poznámky
label_favorites Favorites Obľúbené
action_create New note Nová poznámka
action_settings Settings Settings
action_trashbin Deleted notes Zmazané poznámky
action_search Search Hľadať
action_create_save Save Uložiť
simple_cancel Cancel Zrušiť
simple_edit Edit Upraviť
action_edit_save Save Uložiť
action_edit_saving Saving … Ukladám …
action_edit_saved Saved Uložené
simple_about About O aplikácii
simple_bold Bold Tučné
simple_link Link Odkaz
simple_italic Italic Kurzíva
action_select_note Select note Vybrať poznámku
action_note_deleted Note deleted Poznámka vymazaná