Key English Albanian
app_name Notes Shënime
app_name_long Nextcloud Notes
no_notes No notes yet Nuk ka shënime
label_all_notes All notes Të gjitha shënimet
label_favorites Favorites Të preferuarat
action_create New note Shënim i ri
action_settings Settings Konfigurimet
action_trashbin Deleted notes Shënimet e fshira
action_search Search Kërko
action_create_save Save Ruaj
simple_cancel Cancel Anullo
simple_edit Edit Redakto
action_edit_save Save Ruaj
action_edit_saving Saving … Duke ruajtur …
action_edit_saved Saved U ruajt
simple_about About Rreth
simple_bold Bold
simple_link Link
simple_italic Italic
action_select_note Select note Selekto shënimin