Key English Albanian
app_name Notes Shënime
menu_delete Delete Fshij
menu_share Share Ndaj
about_version_title Version Versioni
about_source_title Source code Kodi burim
about_license_tab_title License Liçensë
ab_selected %d selected %d të përzgjedhura